logo

POPTÁVKA
geodetické práce

Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad pro zápis změn do katastru nemovitostí. Geometrický plán se vyhotovuje vždy, když dojde ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do KN. Geometrický plán budete potřebovat při: rozdělení pozemku, změny hranice pozemku, vyznačení budovy, vyznačení věcného břemene, vyznačení práva stavby, atd. Geometrický plán musí být vždy ověřen autorizovaným geodetem a potvrzen KÚ. Platnost geometrického plánu není omezena, nedojde-li ke změně katastrální mapy.

Provedení geometrického plánu upravují Směrnice na vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků.

Geometrický plán GP

Geometrický plán (GP) je grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou jejich rozdělením nebo sloučením a vyjadřuje stav nemovitostí a práv, které se vážou k nemovitostem před změnou a po změně s uvedením dosavadních a nových parcelních čísel, výměr, druhů pozemků a dalších údajů. Geometrickým plánem se grafický znázorňuje věcné břemene k části pozemku.

Geometrický plán podkladem

GP úředně ověřuje zpráva katastru (SK). GP je technickým podkladem na:
a) právní úkony, sepisování smluv a veřejných listin, které podle zákona potvrzují právní vztahy k nemovitostem v KN,
b) provádění změn v KN,
c) obnovení lomových bodů hranic pozemků v terénu vytyčování, jestliže byl GP podkladem k provedení změny v KN.
Geometrický plán se vyhotovuje zejména na:
a) rozdělení nemovitostí
b) úpravu hranice nemovitostí
c) určení vlastnických práv k nemovitostem v KN
d) zaměření stavby, (příp. rozestavěné stavby) a jako podklad k vydání kolaudačního rozhodnutí na užívání staveb
e) přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka nemovitosti nebo jinou právnickou osobu ve prospěch jiného,
​​F) vymezení změn v zemědělské půdě a lesním půdním fondu,
g) změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, resp. hranice okresu,
h) sloučení nemovitostí,
i) obnovení hranic původních pozemků nebo jejich částí,
j) pozemkové úpravy,
k) rozdělení původních nemovitostí, které jsou v katastrální mapě sloučeny do větších celků, nebo sloučené do jiných parcel,
l) změnu hranice zastavěného území obce.

Geometrické plány vyhotovují.

a) fyzické nebo právnické osoby, které mají způsobilost vykonávat geodetické a kartografické činnosti b) zprávy katastru.
c) znalec z oboru geodézie a kartografie, jestliže byl ustanoven znalcem v soudním řízení.
Geometrický plán se vyhotovuje:
- na předepsaném tiskopise,
- Musí být dobře čitelný, pořizuje se trvanlivým záznamem na kvalitním papíře a předepsanými barvami.
Podklady na vyhotovení geometrických plánů

Základním podkladem, jejichž využití závisí na účelu a rozsahu měřických prací na vyhotovení geometrických plánů, jsou údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací katastru. Dalšími podklady jsou zejména: a) katastrální mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické zobrazení nemovitostí spolu s příslušnými dalšími údaji (z pozemkové knihy, železniční knihy, veřejných listin a jiných listin), b) předchozí geometrické plány, měřické náčrty z původního měření nebo měření na údržbu map KN, záznamy podrobného měření změn, c) údaje o bodech základního a podrobného polohového bodového pole (seznamy souřadnic, geodetické údaje, přehledy sítí bodových polí). Pokud existuje více využitelných podkladů, přednostně se na vyhotovení GP použijí podklady s vyšší kvalitou geodetických údajů. Katastrální poskytne zhotoviteli GP podklady potřebné k jeho vyhotovení tímto způsobem: a) umožní mu nahlédnout do operátu KN, dělat si poznámky, kopie a provést Karto metrické měření, b) poskytne katastrální mapu pro provedení zobrazení změny a výpočet výměr změněných parcel, c) vyhotoví na jeho náklady kopie, opisy a výpisy z katastrálního operátu související s vyhotovování geometrickým plánem. Vyhotovitel GP si od SK vyžádá přidělení: a) čísla záznamu podrobného měření změn, b) parcelních čísel na nově vytvořené parcely, c) čísel pevných bodů podrobného polohového bodového pole, pokud je bude zakládat s cílem zaměření změny.

 

 

 

Přesně, rychle, za příznivou cenu!