logo

POPTÁVKA
geodetické práce

Katastr nemovitostí

Katastr nemovistostí

Geometrický plán

Geometrický plán je grafickým podkladem pro zápis změn do KN. Geometrický plán se vyhotovuje vždy, když dojde ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do KN. Geometrický plán budete potřebovat při:
   rozdělení pozemku
   změny hranice pozemku
   vyznačení budovy
   vyznačení věcného břemene
   vyznačení práva stavby
   doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru

ON-LINE POPTÁVKA

katstr_vytyceni_hranice

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku je úkon, kdy se v terénu vyznačují lomové body hranice dle katastru nemovitostí. Podkladem pro vytyčení je především katastrální mapa a zápisy z dřívějších zeměměřických činností, které jsou uložené v dokumentaci místně příslušného katastrálního pracoviště.

Označení lomových bodů v terénu se provádí předepsaným způsobem (plastovými hraničními znaky, hřeby, atd). Vytyčení se může doplnit o geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, včetně souhlasného prohlášení vlastníků.


ON-LINE POPTÁVKA

katastr_vysetreni

Vyšetření hranice, identifikace parcel

Vyšetření hranice je úkon technicky podobný s vytyčením hranice pozemku. V případě sousedských sporů doporučujeme nejdříve kontaktovat geodetickou kancelář za účelem zjištění základních údajů o přesnosti katastrální hranice v dotčeném území. Velmi často tak ušetříte čas, energii a námahu. Skutečný stav se v terénu nejdříve zaměří a po vyhodnocení v kanceláři se po dohodě s klientem činní další kroky.

ON-LINE POPTÁVKA

katasr_poradenstvi

Poradenství v katastru nemovitostí

Rádi Vám poskytneme odborné poradenství či konzultaci v oblasti katastru nemovitostí. Můžeme Vás zastoupit při jednáních s KN, pomůžeme vyřešit vlastnické spory, nebo jen poradit po telefonu. Stačí, když nás budete kontaktovat. Řešíme problematiku katastru nemovitostí i při akcích většího rozsahu.

ON-LINE POPTÁVKA

 

 


Inženýrská geodézie

lokalita 3

Vytyčení staveb a terénních úprav

Provádíme veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví. Vytyčujeme malé stavby jako rodinné domy, tak i velké stavební projekty, všechny inženýrské sítě a liniové stavby. Pro vytyčovací práce používáme nejmodernější dostupnou technologii na trhu garantující požadovanou přesnost a zároveň rychlost a finanční efektivitu. Stavby vytyčujeme do druhého dne po objednání služby.

ON-LINE POPTÁVKA

inzenyrska_g_dokumentace_skutecneho_provedeni_stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je součástí každé realizované stavby. U zakázek menšího rozsahu jako RD se nejčastěji jedná DSPS dle rozsahu uvedeném ve stavebním povolení (v Praze pak s předáním na IPR). DPSP se dále zpracovává na inženýrské sítě vždy v souladu s platnou směrnicí příslušného správce. Na větších projektech nejčastěji provádíme skutečné provedení svislých a vodorovných konstrukcí, výtahových šachet, fasádních a konstrukčních prvků atd. Dokumentace skutečného provedení musí být vždy ověřena razítkem a podpisem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

ON-LINE POPTÁVKA

inzenyrska_g_kontrolni_mereni

Kontrolní měření objektů během výstavby

Provádíme kontrolní měření deformací stavebních konstrukcí vlivem postupující výstavby. Pro tento monitoring používáme nejmodernější dostupnou technologii na trhu garantující požadovanou přesnost, kterou kombinujeme s nejpřesnějšími měřičskými postupy.

ON-LINE POPTÁVKA

inzenyrska_g_inzenyrske_site

Inženýrské sítě - zaměření, vytyčení, vyhledávání

Inženýrské sítě vytyčujeme a zaměřujeme na objednání zákazníka do druhého dne. Dále zpracováváme dokumentaci skutečného provedení dle platných směrnic příslušného správce IS. Taktéž provádíme detekci a lokalizaci inženýrských sítí (energetických, telekomunikačních, vodárenských) vedených pod povrchem země pomocí lokátorů či kamerových systémů v případě kanalizace.

ON-LINE POPTÁVKA

inzenyrska_g_kubatury

Zaměření a výpočty kubatur

Provádíme zaměření a výpočty kubatur deponií nebo úrovní terénu při výstavbě. Výsledem měření ať standardní metodou nebo skenováním je vždy 3D model terénu, na kterém se dále provádějí požadované výpočty.

ON-LINE POPTÁVKA

 

 


Stavební zaměření budov

lokalita 3

Zaměření stávajícího stavu budov

Stavební zaměření stávajícího stavu budov provádíme jednak klasickou metodou s výstupem výkresů ve formátu  DWG a DXF. V případě požadavku investora (projektanta) zaměříme budovu pomocí 3D mobilního skenování. V tom případě může být výstupem i mračno bodů. Chcete-li si projekt zpracovat  sami, můžete objednat mračno bodů samostatně. Stavební zaměření stávajícího stavu provádíme v měřítku 1 : 50, ve formě půdorysů, řezů a pohledů.

ON-LINE POPTÁVKA

stavbeni_zamereni_prohlaseni_vlastnika.

Prohlášení vlastníka

Pro prohlášení vlastníka zpracováváme grafickou geodetickou přílohu, která je jeho součástí. Geodetická příloha obsahuje rozdělení budovy na bytové a nebytové jednotky, přesné vyčíslení podlahové plochy všech jednotek a celku. Úroveň detailu zobrazení v grafické příloze je závislé na požadavcích klienta.

ON-LINE POPTÁVKA

pasport

Pasport budov

Nejsou-li zachovány podklady / projekt, dle kterého byla stavba povolena, stavební úřad uloží vlastníkovi pořízení zjednodušené dokumentace tzv. pasport stavby. Pasport budov většinou dodáváme v měřítku 1 : 100.

ON-LINE POPTÁVKA

Stavebni_zamereni_3D_skenovani.jpg

3D skenování, 3D modely budov

Provádíme 3D skenování budov pomocí mobilního skeneru, který umožňuje bezkontaktní určování prostorových souřadnic (identifikaci bodu) s přesností 15 mm. Nasnímaná budova / objekt pak může být pomocí softwaru zobrazen ve formě mračna bodů. Z tohoto mračna bodů se pak vytváří 2D výkresy nebo rovnou 3D model objektu.

ON-LINE POPTÁVKA

 

 


Mapové podklady pro projekty

podklady-pro-projek

Mapové podklady pro projekty

Zaměření pozemku pro stavbu RD, či mapový podklad pro rozsáhlejší projekt obsahuje: aktuální zákres hranic pozemku, zákres inženýrských sítí, polohopisné a výškové zaměření stávajícího stavu pozemku s návazností na okolní situaci, (především dopravní). Výstup standardně dodáme v digitální podobě v DWG a PDF. Běžně na požadavek investora dodáváme i prostorový 3D model terénu.

ON-LINE POPTÁVKA

mapové podklady

3D modely terénu

3D modely terénu provádíme metodou plošného skenování, fotogrametrie nebo tradičním geometrickým měřením. Dílo můžeme vypracovat ve formátu pro CAD i ArchiCAD aplikace nebo Revit. 3D modely terénu dodáváme zejména k projekci liniových a dopravních staveb. V případě požadavku investora / projektanta je připravíme v požadovaném formátu na libovolný projekt.

ON-LINE POPTÁVKA

mapove-podklady_tvorba-zakladnich-map

Tvorba základních a účelových map

Základní a účelové mapy jsou zpravidla mapová díla velkých měřítek, které obsahují informace potřebné k projekci daného nebo specifického účelu. Jedná se zejména o mapy závodů, rozsáhlých intravilánů městských aglomerací, vodních děl či dolů, atd.

ON-LINE POPTÁVKA

mapove-podklady_mapa-inzenyrskych-siti

Mapa průběhů inženýrských sítí

Provádíme zaměření a zakreslení tras podzemních i nadzemních inženýrských sítí, vč. vyhledání podzemních vedení pomocí detektoru či kamerových systémů. Zpracování dokumentace podléhá vždy interním směrnicím jednotlivých správců IS.

ON-LINE POPTÁVKA 

 

 

Přesně, rychle, za příznivou cenu!